Turbo Magic van Kastanjehof S.823119

Turbo Magic van Kastanjehof S.823119

Turbo Magic van Kastanjehof S.823119

Turbo Magic van Kastanjehof S.823119

Födelsedatum: 2003-06-21

Färg: Svart

Mankhöjd: 100cm

Födelseland: Nederländerna

Uppfödare:

Härstamning:

F: August v.d Kosterweide V.86000970 Narco v.d Vitweg V.77000812 Coen v. Neer V.670000525
Octavia of Dewland M.730020739
Naja v. Vilek M.770073281 August v.d Waterval V.650000476
Jessica v. Vilek M.730020795
M: Jonkvrouw v. Veldzicht M.940114117 Deandy v. Stal Possemis V.890001094 Newton v. Dorpzicht V.770000745
Zereda v.St Possemis M.850097010
Cherie v. Veldzicht M.880100136 Newton v. Dorpzicht V.770000745
Tinkie v. Veldzicht M.820091730